VỰA HẢI SẢN NHA TRANG

BẢO MẬT THÔNG TIN

Trang chính sách bepcohao .

Chúng Tôi Là Ai ? Who are BepCoHao ?

Trang website BepCoHao.Com là trang cửa hàng điện tử mang thương hiệu cá nhân , do Nguyễn Hữu Trọng Nhân sáng lập . Có địa chỉ tại 45/14 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8 Tp Hồ Chí Minh .


BepCoHao.Com website is a personal branded store page, founded by Nguyen Huu Trong Nhan. Address: 45/14 Au Duong Lan, Ward 3, District 8, Ho Chi Minh City.

Trang cung cấp thông tin sản phẩm , giá bán cũng như những bài viết về cách chế biến món ăn đến quý đọc giả . Tư liệu và thông tin được thu thập từ nhiều nguồn , quý đọc giả cân nhắc để lựa chọn thông tin cho mình . Quý khách có thể xem những sản phẩm tại đường dẫn Cửa hàng , và cách chế biến món ăn

The page provides product information, prices as well as articles on how to cook dishes to readers. Materials and information are collected from many sources, readers consider to choose information for themselves.
policy

CHÍNH SÁCH PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH SCOPE AND PURPOSE

Ban Quản Trị BẾP CÔ HẢO có thể kiểm tra và ghi nhận thông tin thành viên truy cập website bao gồm những liên kết , những trang mạng xã hội và thông tin từ đối tác . Ngoài ra chúng tôi sẽ thu thập thông tin trình duyệt web sử dụng mỗi khi truy cập vào website gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,…

The Admin of CO HAO KITCHEN can check and record member information accessing the website including links, social networking sites and information from partners. In addition, we will collect information about the web browser used when accessing the website, including: IP address, language used, time, ...

Để thu thập được những thông tin , chúng tôi có thể sử dụng “Cookies” hoặc tính năng khác của bên thứ ba nhằm cải thiện dịch vụ cũng như tăng chất lượng trải nghiệm khách hàng . “Cookies” này thu thập những thông tin như thời gian , vị trí , thiết bị sử dụng khi truy cập website .

In order to collect such information, we may use “Cookies” or other third-party features to improve the service and improve the customer experience. These “cookies” collect information such as time, location, and device used when accessing the website.

Quý độc giả có thể từ chối việc thu nhập này , nhưng điều này có thể gây ra một vài trải nghiệm không tốt trong quá trình sử dụng dịch vụ và website của chúng tôi .


Readers can refuse this income, but this may cause some bad experience in the process of using our services and website.

CHÍNH SÁCH ĐƠN VỊ THU THẬP – GOOGLE

Google Analytics ( GA ) là đơn vị thứ 3 mà website chúng tôi sử dụng . Đây là một dịch vụ phân tích web do Google, Inc. (“Google”) phát triển . GA sử dụng Cookie để giúp các trang web phân tích hành vi người dùng .

Google Analytics ( GA ) is the third party that our website uses . This is a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”) develops . GA uses Cookies to help websites analyze user behavior.

TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TỪ NƯỚC NGOÀI?

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi chỉ có hiệu lực trong đơn vị tỉnh thành . Quý đọc giả nên cân nhắc trước khi xem .

Our products and services are only available in the province. Readers should consider before viewing.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Các thông tin và đánh giá trên website không có mục tiêu định hướng hay đầu tư cụ thể . Bếp Cô Hảo từ chối mọi vấn đề liên quan đến vấn đề pháp lý của khách hàng khi tham khảo nội dung .

The information and reviews on the website do not have specific orientation or investment goals. Kitchen Co Hao refuses to be related to the customer's legal issues when referring to the content.